Cloudex

Cloudex

Điều khoản và điều kiện

Những điều khoản và điều kiện dưới đây được áp dụng trên toàn trang https://cloudex.asia

Các quy định chung

1. (Các) Thành viên VIP thanh toán được Công ty tham gia để thực hiện các giao dịch phi thương mại theo Thỏa thuận này (cũng là một Bên (các Bên) của Thỏa thuận này. Chi tiết về (các) Thành viên VIP thanh toán được nêu trong Thỏa thuận hiện tại. Công ty, (các) Thành viên VIP thanh toán và Khách hàng được gọi chung là “Các bên”.

2. Các tài liệu sau là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận dịch vụ này (các phụ lục của Thỏa thuận dịch vụ này):

  • a. Quy chế giao dịch mua bán;
  • b. Quy định về các giao dịch phi thương mại và chính sách KYC/AML;
  • c. Tuyên bố rủi ro;
  • d. Các tài liệu khác được đặt trong phần ‘Thông tin pháp lý’ trên trang web của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các miền phụ của trang web của Công ty mà Khách hàng và / hoặc trong thiết bị đầu cuối giao dịch có thể truy cập.Công ty có thể đơn phương thay đổi danh sách, tên và nội dung của các phụ lục của Thỏa thuận này. Công ty có thể thêm các phụ lục mới vào Thỏa thuận hoặc xóa các phụ lục hiện có mà không cần thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với điều khoản này. Văn bản của Thỏa thuận dịch vụ và các phụ lục của nó được gọi là Thỏa thuận.

3. Thỏa thuận là lời mời thực hiện các đề nghị được đăng trên trang web của Công ty. Thỏa thuận này phải được coi là đề nghị ký kết Thỏa thuận này theo các điều khoản được nêu trong đó. Đề nghị đã đăng không công khai. Công ty có toàn quyền quyết định từ chối tham gia Thỏa thuận với bất kỳ ai mà không giải thích lý do từ chối hoặc, nếu việc đăng ký diễn ra, để chấm dứt quan hệ hợp đồng và chặn quyền truy cập vào thiết bị đầu cuối giao dịch. Việc Khách hàng đăng ký trên Trang web của Công ty hoặc trên thiết bị đầu cuối giao dịch được coi là sự chấp nhận đầy đủ và vô điều kiện đối với các điều khoản của Thỏa thuận. Ngay sau khi Công ty nhận được khoản thanh toán để bổ sung tài khoản giao dịch của Khách hàng, mỗi giao dịch của Khách hàng sử dụng thiết bị đầu cuối giao dịch hoặc Bảng điều khiển sẽ trở thành đối tượng của Thỏa thuận này.

4. Khách hàng phải xem xét cẩn thận các điều khoản của Thỏa thuận. Bằng cách chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này, Khách hàng đồng ý với các điều khoản của tất cả các phụ lục của Thỏa thuận được liệt kê ở trên, bao gồm các điều khoản về tên miền phụ của trang web của Công ty mà Khách hàng có thể truy cập và xác nhận rằng anh ta / cô ấy là người lớn hợp pháp người có năng lực và không phải là cư dân của một quốc gia nơi giao dịch quyền chọn có thể bị coi là bất hợp pháp. Khách hàng cũng tuyên bố và đảm bảo với Công ty rằng:

4.1. Tất cả thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký của Khách hàng và trong quá trình thực hiện Thỏa thuận, là trung thực, chính xác, đáng tin cậy và đầy đủ về mọi mặt, và Khách hàng đã tự mình điền vào mẫu đăng ký;

4.2. Khách hàng có tư cách pháp nhân để tham gia Thỏa thuận này, để thực hiện các yêu cầu và đưa ra đơn đặt hàng, đồng thời thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo các điều khoản của Thỏa thuận;

4.3. Khách hàng sẽ thực hiện các giao dịch thương mại và phi giao dịch với tư cách cá nhân, nhân danh mình và bằng chi phí của mình và sẽ không sử dụng các khoản tiền đã vay từ các Khách hàng Công ty khác hoặc từ các bên thứ ba để thực hiện các giao dịch. Khách hàng sẽ được hướng dẫn bởi các nguyên tắc chính trực, trung thực và hợp lý; Khách hàng sẽ không thực hiện các hành động phối hợp với các Khách hàng Công ty khác nhằm gây thiệt hại cho Công ty; Khách hàng sẽ không sử dụng các tính năng kỹ thuật của bản cập nhật dòng báo giá trên thiết bị đầu cuối giao dịch và sẽ không sử dụng các lỗi phần mềm, lỗi và lỗ hổng bảo mật mà họ phát hiện ra trong thiết bị đầu cuối giao dịch để trích xuất thu nhập và sẽ không phân phối thông tin về lỗ hổng bảo mật cho bên thứ ba. Khách hàng sẽ không sử dụng các phương pháp hoặc cách thức không công bằng và không trung thực để thực hiện các giao dịch (giao dịch) với Công ty; Khách hàng sẽ không sử dụng thông tin nội bộ hoặc thông tin bí mật hoặc bất kỳ thông tin nào khác, do việc sử dụng mà Khách hàng có thể có lợi khi giao dịch với Công ty và / hoặc điều đó có thể gây thiệt hại cho Công ty;

4.4. Khách hàng sẽ tuân thủ các quy tắc pháp lý, đặc biệt, nhưng không giới hạn, các quy tắc quốc tế nhằm kiểm soát hoạt động thương mại bất hợp pháp, gian lận tài chính và rửa tiền;

4.5. Khách hàng sẽ không sử dụng thiết bị đầu cuối giao dịch hoặc trang web để thông đồng trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp hoặc bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào khác;

4.6. Số tiền được Khách hàng liệt kê trên tài khoản của Công ty có nguồn gốc hợp pháp. Khách hàng sở hữu hợp pháp số tiền và có quyền sử dụng và quản lý nó. Tài khoản của Khách hàng sẽ không được bổ sung từ các công cụ thanh toán của bên thứ ba. Khách hàng sẽ không bổ sung tài khoản Khách hàng của bên thứ ba hoặc rút tiền từ tài khoản của Khách hàng sang các phương tiện thanh toán của bên thứ ba.

4.7. Không có hành động nào của Khách hàng theo Thỏa thuận sẽ vi phạm bất kỳ luật, quy định, quyền, quy định nào hoặc các quy tắc và quy định áp dụng cho Khách hàng hoặc trong khu vực pháp lý nơi người đó cư trú hoặc các quy định của bất kỳ thỏa thuận nào khác ràng buộc với Khách hàng hoặc liên quan bất kỳ tài sản nào của Khách hàng.

4.8. Để thực hiện các giao dịch, Khách hàng sẽ sử dụng dữ liệu tài khoản từ Trạm giao dịch của mình và sẽ không chuyển dữ liệu tài khoản cho bên thứ ba và sẽ không sử dụng dữ liệu tài khoản của khách hàng của Công ty cho các hoạt động giao dịch và (hoặc) phi giao dịch;

4.9. Khách hàng không phải là nhân viên liên bang hoặc thành phố, nhân viên của tổ chức liên bang hoặc thành phố, nhân viên của tổ chức liên bang hoặc thành phố, một tổ chức mà thủ đô của tiểu bang có lợi ích hiện hành; Khách hàng không phải là một người có ý nghĩa chính trị, một thành viên gia đình hoặc họ hàng của một người có ý nghĩa chính trị; Khách hàng không phải là một người có quan hệ mật thiết với một người quan trọng về mặt chính trị; Khách hàng không phải là người có liên hệ với Hoa Kỳ hoặc với một quốc gia khác mà Công ty không hoạt động. Các điều khoản được sử dụng trong đoạn này được Công ty giải thích và áp dụng theo quyết định riêng của mình phù hợp với các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế và / hoặc luật pháp của một tiểu bang cụ thể, các thuật ngữ và định nghĩa được chấp nhận chung, các tập quán kinh doanh.

5. Đối tượng của Thỏa thuận là định nghĩa về các điều kiện chung mà các Bên thực hiện giao dịch (giao dịch), nội dung và thủ tục được quy định trong Thỏa thuận này. Công ty đơn phương thiết lập và có thể thay đổi theo quyết định riêng của mình các điều kiện thiết yếu cho một giao dịch (giao dịch), có thể giới hạn số lượng giao dịch được thực hiện đồng thời và giới hạn số lượng giao dịch mà Khách hàng có thể thực hiện trong khoảng thời gian do Công ty quy định, có thể đặt các giới hạn khác cho các giao dịch theo quyết định riêng của mình và đơn phương.

6. Công ty có thể thuê các bên thứ ba thực hiện Thỏa thuận này. Công ty không chịu trách nhiệm về các dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp.

Điều khoản sử dụng

1. Trong quá trình đăng ký, Khách hàng cam kết cung cấp thông tin nhận dạng chính xác và đáng tin cậy theo yêu cầu của mẫu đăng ký Khách hàng.

2. Sau khi đăng ký thành công, Khách hàng sẽ được cấp quyền truy cập vào thiết bị đầu cuối giao dịch, khả năng chuyển tiền vào Tài khoản của Khách hàng (đặt một khoản tiền gửi vào Tài khoản của Khách hàng để có thể thực hiện các giao dịch quyền chọn) và thực hiện các hoạt động khác.

3. Khách hàng phải nhanh chóng thông báo cho Công ty về những thay đổi trong nhận dạng và thông tin liên hệ (trong vòng 7 (bảy) ngày sau khi thay đổi đó) bằng cách thực hiện các thay đổi thích hợp trên Trạm giao dịch hoặc theo bất kỳ cách nào khác do Công ty cung cấp. Để xác định Khách hàng và kiểm tra nguồn gốc tiền của Khách hàng bất kỳ lúc nào sau khi đăng ký, Công ty có quyền yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp trong vòng 7 (bảy) ngày sau khi nhận được yêu cầu, bất kỳ giấy tờ tùy thân nào (những tài liệu này bao gồm các tài liệu nhận dạng; tài liệu xác nhận địa chỉ cư trú, tài liệu cho biết tình hình tài chính của Khách hàng và các tài liệu khác theo quyết định của Công ty). Công ty có quyền đình chỉ các giao dịch phi giao dịch và / hoặc giao dịch trên tài khoản của Khách hàng nếu phát hiện thấy thông tin nhận dạng của Khách hàng không chính xác hoặc không chính xác; nếu Khách hàng chưa cung cấp các tài liệu được yêu cầu, Công ty có quyền chặn quyền truy cập của Khách hàng vào thiết bị đầu cuối giao dịch cho đến khi hoàn tất thủ tục nhận dạng của khách hàng. Công ty cũng có quyền yêu cầu Khách hàng thực hiện thủ tục xác định danh tính bằng cách cá nhân đến thăm Thành viên VIP được Công ty ủy quyền và cung cấp các tài liệu, danh sách do Công ty quyết định.

4. Đăng nhập vào thiết bị đầu cuối giao dịch được bảo vệ bằng mật khẩu.

4.1. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng quyền truy cập vào trạm giao dịch sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu do chính Khách hàng đặt trong quá trình đăng ký. Khách hàng không được chuyển mật khẩu thiết bị đầu cuối giao dịch cho bên thứ ba.

4.2. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ mật khẩu và ngăn chặn sự truy cập trái phép của bên thứ ba vào mật khẩu đó.

4.3. Tất cả các đơn đặt hàng qua trạm giao dịch với mật khẩu của Khách hàng sẽ được coi là do Khách hàng thực hiện trừ khi Công ty thiết lập khác.

4.4. Bất kỳ người nào có quyền truy cập vào thiết bị đầu cuối giao dịch bằng cách nhập mật khẩu của Khách hàng sẽ được xác định là Khách hàng trừ khi Công ty quy định khác.

4.5. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng có thể phải chịu trong trường hợp bị đánh cắp, mất hoặc tiết lộ mật khẩu cho bên thứ ba hoặc trong trường hợp bên thứ ba sử dụng trái phép dữ liệu đăng ký.

5. Khách hàng có thể tự thay đổi mật khẩu cho trạm giao dịch hoặc sử dụng quy trình khôi phục mật khẩu do Công ty thiết lập.

Giao tiếp

1. Để giao tiếp với Khách hàng, Công ty có thể sử dụng: – e-mail; – số fax; – Điện thoại; – TIN NHẮN; – thư gửi qua đường bưu điện; – các loại tin nhắn khác nhau được gửi đến Khách hàng trên thiết bị đầu cuối giao dịch, trong Bảng điều khiển, cửa sổ trình duyệt, v.v. (thông báo đẩy, lời nhắc, tin nhắn dịch vụ, v.v.); – thông báo trên trang web của Công ty.

2. Để kịp thời liên lạc với Khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch của Khách hàng, Công ty sẽ sử dụng thông tin liên hệ của Khách hàng đã nhập khi Khách hàng đăng ký hoặc sửa đổi tài khoản theo điều khoản 4.5 của Thỏa thuận. Khách hàng đồng ý chấp nhận tin nhắn từ Công ty bất kỳ lúc nào.

3. Mọi thư từ (tài liệu, thông báo, xác nhận, thông báo, báo cáo, v.v.) đều được Khách hàng coi là đã nhận được: 1) một (1) giờ sau khi chúng được gửi đến địa chỉ email (e-mail); 2) ngay sau khi chúng được fax; 3) ngay sau khi cuộc điện đàm kết thúc; 4) ngay sau khi tin nhắn SMS được gửi đi; 5) bảy (7) ngày theo lịch sau khi chúng được gửi qua đường bưu điện; 6) ngay sau khi thông báo được đăng trên trang web của Công ty.

4. Khách hàng cũng có thể liên hệ với Công ty bằng e-mail, các địa chỉ email khác và các số điện thoại được liệt kê trong Thỏa thuận này và trên trang web của Công ty.

5. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, nếu hành vi của Khách hàng trong các cuộc trò chuyện với đại diện của Công ty là không phù hợp, Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này.

6. Công ty có thể sử dụng thông tin liên hệ do Khách hàng cung cấp để gửi các tài liệu thông tin, tiếp thị, quảng cáo và thông điệp dịch vụ cũng như để giải quyết các công việc khác. Công ty sẽ xác định tần suất gửi tin nhắn cho Khách hàng theo quyết định riêng của mình. Nếu Khách hàng không muốn nhận các tin nhắn thông tin (và khác) từ Công ty, họ phải hủy đăng ký bằng cách nhấp vào liên kết Hủy đăng ký (nếu định dạng thông báo cung cấp khả năng này) hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Giải quyết khiếu nại

1. Các Bên đã đồng ý rằng họ sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết tất cả các tranh chấp giữa Công ty và Khách hàng liên quan đến các giao dịch, thanh toán và các hành động khác dưới đây bằng các biện pháp thương lượng.

2. Nếu phát sinh tranh chấp, Khách hàng có thể gửi yêu cầu / khiếu nại đến Công ty và gửi tuyên bố hoặc thông báo cho Công ty. Tất cả các khiếu nại / khiếu nại / tuyên bố / thông báo liên quan đến các giao dịch do Khách hàng thực hiện phải được gửi theo các yêu cầu sau:

2.1. yêu cầu / khiếu nại / tuyên bố / thông báo phải được gửi bằng văn bản;

2.2. khiếu nại / khiếu nại / tuyên bố / thông báo phải có các thông tin sau: Họ, tên, tên đệm (nếu có), e-mail của Khách hàng, Số tài khoản của Khách hàng, ngày và giờ xảy ra tranh chấp, mô tả ngắn gọn về tranh chấp, yêu cầu của Khách hàng; số tiền đã yêu cầu và tính toán hợp lý của chúng (nếu yêu cầu bồi thường có thể được định giá bằng tiền); các trường hợp làm cơ sở cho yêu cầu và bằng chứng hỗ trợ các trường hợp đó, bao gồm cả việc tham chiếu đến điều khoản của Thỏa thuận này (các phụ lục kèm theo đây) đã bị vi phạm theo ý kiến của Khách hàng; danh sách các tài liệu và bằng chứng khác kèm theo yêu cầu (khiếu nại) đã được Khách hàng xác thực; thông tin khác cần thiết để giải quyết tranh chấp;

2.3. yêu cầu / khiếu nại / tuyên bố / thông báo phải được Khách hàng gửi trong vòng năm (5) ngày làm việc sau sự kiện là cơ sở để gửi yêu cầu (khiếu nại) liên quan. Khách hàng đồng ý rằng sự chậm trễ trong việc gửi yêu cầu (khiếu nại) là cơ sở để từ chối xem xét nó;

2.4. khiếu nại / khiếu nại / tuyên bố / thông báo có thể được gửi qua e-mail đến Công ty, bằng thư bảo đảm hoặc thư bảo đảm. Các yêu cầu / khiếu nại / tuyên bố / thông báo được thực hiện và gửi bằng hình thức khác sẽ không được xem xét.

3. Khiếu nại / khiếu nại / tuyên bố / thông báo không được chứa: a) đánh giá cảm tính về tranh chấp; b) các tuyên bố xúc phạm đến Công ty; c) thô tục.

4. Để trả lời yêu cầu / khiếu nại / tuyên bố / thông báo, Công ty có thể yêu cầu Khách hàng bổ sung tài liệu và thông tin. Yêu cầu / khiếu nại / tuyên bố / thông báo sẽ được xem xét trên cơ sở dữ liệu do Khách hàng cung cấp và các mục nhật ký từ máy chủ của Công ty. Các mục nhật ký từ Máy chủ Công ty luôn chiếm ưu thế hơn các bằng chứng và bằng chứng khác. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch chưa hoàn thành và sẽ không bồi thường bất kỳ thiệt hại tài chính hoặc tổn hại tinh thần nào mà Khách hàng phải chịu đối với những gì Khách hàng coi là mất lợi nhuận. Khi xem xét các tranh chấp, các tham chiếu của Khách hàng đến thông tin từ các công ty và trang web khác sẽ không được xem xét.

5. Công ty có thể từ chối một yêu cầu / khiếu nại / tuyên bố / thông báo nếu các điều khoản của phần này bị vi phạm.

6. Công ty phải xem xét một yêu cầu / khiếu nại / đơn đăng ký / khiếu nại trong vòng không quá 10 ngày làm việc sau ngày nộp đơn. Điều khoản này không bao gồm thời gian để Khách hàng cung cấp các tài liệu bổ sung theo yêu cầu của Công ty.

7. Nếu yêu cầu / khiếu nại / tuyên bố / thông báo của Khách hàng chưa được Công ty giải quyết bằng thủ tục giải quyết tranh chấp nêu trên, Khách hàng có thể gửi khiếu nại lên Ủy ban tài chính (www.financialcommission.org).

8. Ngoài điều khoản quy định trong các khoản

2.1.,

2.2., và

2.3; b) yêu cầu được gửi đến địa chỉ đăng ký của Công ty bằng thư bảo đảm hoặc thư bảo đảm;

c) Khách hàng có xác nhận của Công ty về việc nhận yêu cầu; d) thời hạn trả lời khiếu nại đã hết. Thời gian phản hồi yêu cầu – sáu mươi (60) ngày theo lịch sau khi Công ty nhận được.

9. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, Công ty có quyền chặn toàn bộ hoặc một phần các giao dịch trong Tài khoản của Khách hàng cho đến khi tranh chấp được giải quyết hoặc cho đến khi các Bên đi đến một thỏa thuận tạm thời.

Luật chi phối

1. Thỏa thuận này được thực hiện tại quốc gia Belize (sau đây gọi là quốc gia đăng ký Công ty) và được quy định bởi luật của quốc gia đăng ký Công ty. Các dịch vụ theo Thỏa thuận này được cung cấp tại quốc gia đăng ký của Công ty.

2. Khách hàng rõ ràng: a) đồng ý rằng các tòa án của quốc gia đăng ký của Công ty có thẩm quyền riêng để tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan đến Thỏa thuận này; b) tuân theo thẩm quyền của các tòa án của quốc gia đăng ký của Công ty; c) từ bỏ mọi kháng cáo liên quan đến thủ tục tại bất kỳ tòa án nào như vậy; d) đồng ý không đưa ra khiếu nại nào về vị trí của phiên tòa là không thuận tiện và không tuyên bố rằng trạng thái vị trí của phiên tòa không có thẩm quyền pháp lý đối với Khách hàng.

Trường hợp bất khả kháng

1. Nếu có đủ căn cứ, Công ty có thể yêu cầu bồi thường các trường hợp bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng bao gồm (nhưng không giới hạn): (a) bất kỳ hành động, sự kiện hoặc sự kiện nào xảy ra (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ cuộc đình công, bạo loạn hoặc xung đột dân sự, hành động khủng bố, chiến tranh, thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, bão tố, mất điện, gián đoạn hoạt động của thiết bị liên lạc, phần mềm hoặc thiết bị điện tử, hoạt động không chính xác của bất kỳ loại thiết bị hoặc phần mềm nào, sự không ổn định trong dòng báo giá, gián đoạn trong hoạt động hoặc sự không ổn định của nhà cung cấp thanh khoản, v.v.), , theo ý kiến hợp lý của Công ty, đã dẫn đến sự mất ổn định của thị trường hoặc thị trường của một hoặc nhiều tài sản (công cụ); b) việc đình chỉ công việc, thanh lý hoặc đóng cửa bất kỳ thị trường nào hoặc không có bất kỳ sự kiện nào mà Công ty căn cứ vào báo giá, hoặc việc áp đặt các hạn chế hoặc các điều khoản thương mại đặc biệt hoặc phi tiêu chuẩn trên bất kỳ thị trường nào, hoặc đối với bất kỳ sự kiện như vậy.

2. Nếu Công ty đã xác định rằng một sự kiện bất khả kháng xảy ra, Công ty có quyền (không ảnh hưởng đến các quyền khác của Công ty) thực hiện bất kỳ bước nào sau đây mà không cần thông báo trước bằng văn bản và bất kỳ lúc nào: a) hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả giao dịch mà nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp do nguyên nhân bất khả kháng; (b) đình chỉ hoặc sửa đổi việc áp dụng một hoặc tất cả các quy định của Thỏa thuận miễn là do trường hợp bất khả kháng khiến Công ty không thể tuân thủ các quy định này; c) thực hiện hoặc ngược lại, không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Công ty, Khách hàng hoặc các khách hàng khác, nếu Công ty cho là phù hợp một cách hợp lý trong các tình huống.

3 Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc vi phạm (xả thải không đúng cách) nghĩa vụ nếu các trường hợp bất khả kháng cản trở việc xả thải đó.

Trách nhiệm của các Bên

1. Trách nhiệm của các Bên trong Hợp đồng này được xác định bởi các điều khoản của Hợp đồng và các phụ lục của nó.

2. Công ty chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại thực sự gây ra cho Khách hàng do việc Công ty cố ý vi phạm các nghĩa vụ của mình dưới đây. Công ty chịu trách nhiệm về hành động của các đại diện, phòng ban và Thành viên VIP thanh toán cũng như đối với các hành động của chính mình.

3. Khách hàng chịu trách nhiệm với Công ty về những tổn thất phát sinh từ Công ty mà Khách hàng chịu trách nhiệm, bao gồm:

a) đối với thiệt hại gây ra do Khách hàng không cung cấp (hoặc cung cấp chậm) bất kỳ tài liệu nào phải cung cấp cho Công ty theo Thỏa thuận này và các phụ lục của nó và thiệt hại gây ra cho Công ty do bất kỳ thông tin sai lệch nào trong tài liệu được cung cấp bởi khách hàng;

b) đối với thiệt hại gây ra cho Công ty do lạm dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp cho Khách hàng, bao gồm cả thiệt hại (tổn thất) gây ra cho Công ty do sử dụng các thuật toán giao dịch tự động và rô bốt và / hoặc các công cụ phần mềm đặc biệt và các công cụ, thiết bị, phương pháp khác và các kỹ thuật tạo thuận lợi hoặc góp phần vào việc vi phạm nguyên tắc liêm chính, trung thực và công bằng trong việc thực hiện các giao dịch;

c) đối với thiệt hại do Khách hàng gây ra do các hành động phối hợp với các khách hàng khác của Công ty và / hoặc các chi nhánh của Khách hàng nhằm gây ra tổn thất cho Công ty và các thiệt hại khác do Khách hàng gây ra cho Công ty do sử dụng các các phương pháp và kỹ thuật không trung thực để thực hiện các giao dịch (giao dịch) với Công ty, bao gồm cả việc sử dụng tiền thưởng. Trong mọi tình huống “Chi nhánh của khách hàng” có nghĩa là những người có quan hệ họ hàng ở bất kỳ mức độ nào; hôn nhân, quan hệ đối tác, hoặc các mối quan hệ khác; cư trú cùng địa chỉ với người đó; những người sử dụng cùng một thiết bị; những người được tham gia với tư cách là Khách hàng của Công ty bởi cùng một đối tác hoặc Khách hàng của Công ty; và những người tham gia vào bất kỳ hoạt động chung nào có hoặc không có sự hình thành của một pháp nhân. Công ty có quyền mở rộng danh sách các tình huống và thuộc tính mà Khách hàng và các bên thứ ba có thể được công nhận là liên kết;

d) nếu có đủ bằng chứng cho thấy Khách hàng đã cố gắng sử dụng bất hợp pháp phần mềm do Công ty cung cấp và số tiền được chuyển vào tài khoản của Công ty;

e) đối với thiệt hại gây ra cho Công ty do trích thu nhập từ việc sử dụng các tính năng kỹ thuật của bản cập nhật dòng báo giá trên thiết bị đầu cuối giao dịch và trích thu nhập từ việc sử dụng các lỗi và lỗ hổng phần mềm trong thiết bị đầu cuối giao dịch;

f) đối với thiệt hại gây ra cho Công ty do Khách hàng sử dụng thông tin nội bộ, thông tin bí mật hoặc thông tin khác cung cấp cho Khách hàng bất kỳ lợi thế nào trong việc giao dịch với Công ty. Công ty có quyền ghi nợ những tổn thất này từ tài khoản của Khách hàng và / hoặc tài khoản của những người khác (nếu xác định được rằng những tài khoản này thuộc về Khách hàng (hoặc đồng phạm của Khách hàng) bằng cách sử dụng các thiết bị và công cụ kỹ thuật và khác của Công ty). Công ty cũng có quyền chặn các giao dịch tiếp theo trên thiết bị đầu cuối giao dịch và trang tổng quan đối với Khách hàng liên quan đến việc Công ty có đủ cơ sở và nghi ngờ để phân loại hành động của họ (bao gồm cả hành động chung với Khách hàng khác) là nhằm mục đích gây ra thiệt hại cho Công ty và ghi nợ số tiền từ tài khoản của Khách hàng có lợi cho Công ty.

4. Nếu Khách hàng vi phạm Thỏa thuận này, Công ty có thể, theo tùy chọn của mình:

4.1. Xem xét số tiền trong các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với Khách hàng và thực hiện các thay đổi đối với dữ liệu (số dư) trong Tài khoản của Khách hàng.

4.2. Tạm dừng các dịch vụ cho Khách hàng, chặn quyền truy cập vào trạm giao dịch. Nếu Công ty chặn quyền truy cập của Khách hàng vào trạm giao dịch, Khách hàng phải thực hiện tất cả các bước cần thiết và hợp lý để khắc phục lý do tại sao quyền truy cập vào trạm giao dịch bị chặn. Nếu Khách hàng không thực hiện bất kỳ biện pháp hoặc hành động nào để giải quyết lý do tại sao quyền truy cập bị chặn trong vòng 30 (ba mươi) ngày, Công ty có thể rút tất cả tiền từ tài khoản giao dịch. Công ty có quyền nhưng không có nghĩa vụ gửi lại tất cả số tiền đã được rút vào tài khoản giao dịch của Khách hàng nếu Khách hàng đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết để gỡ bỏ khối trên tài khoản giao dịch.

5. Nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận và các phần không thể thiếu được liệt kê trong điều khoản 1.2, bao gồm việc từ chối thực hiện các kiểm tra cần thiết và từ chối cung cấp thông tin cần thiết, Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận; hủy bất kỳ giao dịch nào của Khách hàng; để đóng một, một số hoặc tất cả các giao dịch của Khách hàng bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của mình; và ngừng cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và trả lại tiền cho Khách hàng hoặc không theo quyết định của mình. Bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản được liệt kê trong phần này, Khách hàng sẽ tước quyền yêu cầu Công ty thanh toán hoặc hoàn lại tiền.

5.1. Nếu Công ty chấm dứt Thỏa thuận với Khách hàng do vi phạm Thỏa thuận, Khách hàng không có quyền mở tài khoản mới, bao gồm cả việc nhập dữ liệu của bên thứ ba trong quá trình đăng ký. Nếu Công ty phát hiện ra hành vi vi phạm của Khách hàng như được quy định trong điều khoản này, hậu quả được quy định trong phần 7.5. của Thỏa thuận sẽ được áp dụng.

6. Công ty không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, lợi nhuận bị mất, cơ hội bị mất (không giới hạn, do biến động thị trường có thể xảy ra), chi phí hoặc thiệt hại mà Khách hàng phải chịu do thực hiện các giao dịch theo các điều khoản của Hợp đồng.

7. Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin được trình bày trên thiết bị đầu cuối giao dịch của Khách hàng và thông tin trên Máy chủ của Công ty khi kết quả tài chính của các giao dịch của Khách hàng được xác định. Để loại bỏ sự khác biệt đó, Công ty sẽ điều chỉnh dữ liệu trên thiết bị đầu cuối giao dịch phù hợp với thông tin có sẵn trên Máy chủ của Công ty.

8. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại của Khách hàng nếu những thiệt hại đó do tin tặc tấn công, tai nạn (hỏng hóc) mạng máy tính, mạng truyền thông, đường dây điện hoặc hệ thống viễn thông, v.v., được sử dụng trực tiếp để xác định các điều kiện thiết yếu của giao dịch của Khách hàng hoặc đảm bảo khác Quy trình hoạt động của Công ty xảy ra không do lỗi của Công ty.

9. Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các lỗi kỹ thuật và / hoặc gián đoạn hoạt động của thiết bị đầu cuối giao dịch xảy ra do các cuộc tấn công của hacker, sự cố (sự cố) của mạng máy tính, mạng truyền thông, đường dây điện hoặc hệ thống viễn thông, v.v. hoặc do Khách hàng thiệt hại do lỗi và / hoặc gián đoạn đó.

10. Công ty không chịu trách nhiệm về kết quả của các giao dịch mà Khách hàng đã quyết định thực hiện trên cơ sở các tài liệu phân tích do Công ty và / hoặc bên thứ ba cung cấp. Khách hàng đã được thông báo rằng các giao dịch được thực hiện dưới đây chịu rủi ro không nhận được thu nhập mong đợi và rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ số tiền mà họ đã gửi vào Tài khoản của Khách hàng. Khách hàng thừa nhận rằng trừ khi có hành vi gian lận, cố ý vi phạm nghĩa vụ hoặc do sơ suất của phía Công ty, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí, chi phí và thiệt hại nào của Khách hàng do thông tin cung cấp cho Khách hàng không chính xác , bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về các giao dịch thương mại của Khách hàng. Công ty có quyền hủy bỏ hoặc đóng bất kỳ giao dịch nào của Khách hàng theo các điều kiện quy định trong Thỏa thuận này; tuy nhiên, tất cả các giao dịch do Khách hàng thực hiện do thông tin không chính xác này hoặc do lỗi vẫn có hiệu lực và phải được thực hiện bởi cả Khách hàng và Công ty.

11. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng có thể phải chịu trong trường hợp bị đánh cắp, mất hoặc tiết lộ mật khẩu của mình vào trạm giao dịch cho bên thứ ba. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ mật khẩu và bảo vệ mật khẩu trước sự truy cập trái phép của bên thứ ba.

12. Công ty không chịu trách nhiệm về việc vi phạm (thực hiện không đúng) các nghĩa vụ dưới đây nếu nguyên nhân là do sự kiện bất khả kháng hoặc các điều kiện ngoại lệ khác được nêu trong Thỏa thuận hoặc các phụ lục của Thỏa thuận.

13. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, tùy tiện hoặc trừng phạt nào mà Khách hàng phải chịu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, mất khoản tiết kiệm dự kiến hoặc mất thu nhập, ngay cả khi Khách hàng đã được Công ty thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Những tổn hại về tinh thần không được đền bù.

14. Công ty có quyền xem xét các vi phạm của Khách hàng bất kỳ lúc nào, bất kể thời điểm vi phạm được thực hiện và, nếu vi phạm được phát hiện, sẽ thực hiện các biện pháp theo Thỏa thuận này.

Thời hạn và Chấm dứt

1. Thỏa thuận này có hiệu lực sau khi ký kết (đăng ký của khách hàng trên trang web hoặc trên thiết bị đầu cuối giao dịch của Công ty) và có giá trị sin hợp lệ.

2. Một trong hai Bên có thể đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này:

2.1. Thỏa thuận được chấm dứt theo sáng kiến của Công ty kể từ ngày được ghi rõ trong thông báo mà Công ty gửi cho Khách hàng;

2.2. Thỏa thuận được chấm dứt theo sáng kiến của Khách hàng trong năm (5) ngày làm việc sau khi Công ty nhận được thông báo bằng văn bản của Khách hàng có nội dung tuyên bố chấm dứt Thỏa thuận, miễn là Khách hàng không có nghĩa vụ nào chưa được thực hiện dưới đây. Khách hàng phải gửi Thông báo Chấm dứt đến email liên hệ của Công ty

3. Thỏa thuận này được coi là chấm dứt đối với các Bên khi các nghĩa vụ chung của Khách hàng và của Công ty đối với các giao dịch đã thực hiện trước đó được hoàn thành và tất cả các khoản nợ của mỗi Bên được hoàn trả.

Nguyên tắc chung

1. Các sửa đổi và bổ sung đối với Thỏa thuận này và các phụ lục của Hợp đồng này do Công ty đơn phương thực hiện. Tất cả các sửa đổi và bổ sung do Công ty thực hiện và không liên quan đến các trường hợp quy định ở đây có hiệu lực vào ngày do Công ty quy định.

2. Các sửa đổi và bổ sung do Công ty thực hiện đối với Thỏa thuận này và các phụ lục của nó do sửa đổi pháp luật và các quy định điều chỉnh đối tượng của hợp đồng này cũng như các quy tắc và hợp đồng của hệ thống giao dịch được Công ty sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ của mình dưới đây có hiệu lực đồng thời với các sửa đổi trong tài liệu nói trên.

3. Khi các sửa đổi và bổ sung do Công ty thực hiện có hiệu lực, các sửa đổi và bổ sung đó sẽ được áp dụng bình đẳng cho tất cả các Khách hàng, bao gồm cả những người đã ký Thỏa thuận trước ngày có hiệu lực.

4. Để đảm bảo rằng Khách hàng đã tham gia Thỏa thuận biết về các sửa đổi và bổ sung, Khách hàng phải truy cập Trang web của Công ty hoặc sàn giao dịch mà họ hoặc thông qua người được ủy quyền ít nhất một lần một tuần để tìm thông tin về bất kỳ sửa đổi và / hoặc bổ sung nào .

.5. Khách hàng (cá nhân) cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Công ty dưới bất kỳ hình thức nào và theo bất kỳ cách nào (khi thực hiện bất kỳ hành động nào trên trang web của Công ty, thông qua các đối tác của Công ty, v.v.) để Công ty và các đối tác đồng ý để xử lý tự động và không tự động dữ liệu cá nhân của anh ấy / cô ấy nhằm mục đích thực hiện Thỏa thuận này, thực hiện các chiến dịch quảng cáo, cung cấp cho anh ấy / cô ấy tài liệu quảng cáo, thông tin và tiếp thị, thông tin về các chiến dịch và sự kiện do Công ty và cho các mục đích khác do Công ty xác định, cụ thể là: thu thập, ghi chép, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, điều chỉnh (cập nhật, sửa đổi), trích xuất, chuyển giao (phổ biến, cấp quyền truy cập), phi cá nhân hóa, chặn, xóa, hủy và chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Được chấp thuận trong thời hạn 75 năm (hoặc cho đến khi hết thời hạn lưu giữ thông tin liên quan hoặc tài liệu có chứa thông tin đó được xác định theo luật hiện hành tại địa điểm của Công ty). Có thể rút lại sự đồng ý theo chính sách Bảo mật. Công ty đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp, loại trừ các trường hợp do luật hiện hành quy định và trường hợp bất khả kháng.

6. Khách hàng có thể sử dụng thông tin được cung cấp cho Khách hàng bằng lời nói hoặc văn bản được đăng bởi Công ty hoặc bên thứ ba, quyền truy cập được cấp cho họ như một phần của các dịch vụ dưới đây chỉ cho các giao dịch theo Thỏa thuận này. Khách hàng không được phổ biến, thay đổi hoặc bổ sung thông tin nói trên, hoặc lưu trữ nó trong các kho lưu trữ riêng biệt. Trong mọi trường hợp, phạm vi quyền hạn được cấp cho Khách hàng đối với thông tin do bên thứ ba đăng tải không được vượt quá phạm vi quyền hạn mà Công ty có được từ bên thứ ba. Công ty không đảm bảo rằng thông tin do bên thứ ba đăng tải là đáng tin cậy, chính xác hoặc có liên quan và được cung cấp liên tục mà không bị gián đoạn. Công ty cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về kết quả của các giao dịch (thua lỗ, mất lợi nhuận, mất thu nhập, tổn hại đến lợi thế thương mại, v.v.) mà Khách hàng đã quyết định thực hiện trên cơ sở thông tin đã được thông báo cho Khách hàng bằng miệng hoặc bằng văn bản Công ty hoặc bởi các bên thứ ba.

7. Công ty có thể chuyển giao toàn bộ hoặc một phần các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này và các phụ lục của Hợp đồng này cho bên thứ ba nếu người đó cam kết thực hiện các điều khoản của Hợp đồng này. Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ này không yêu cầu Công ty thông báo trước cho Khách hàng và sẽ được thực hiện vào thời điểm thông tin đầy đủ được công bố trên trang web của Công ty.

8. Khách hàng không có quyền chuyển nhượng quyền của mình, áp đặt nghĩa vụ của mình hoặc chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ theo bất kỳ cách nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Nếu điều kiện này bị vi phạm, mọi sự chuyển nhượng, áp đặt hoặc chuyển giao như vậy sẽ được coi là vô hiệu.

9. Công ty, đối tác hoặc bất kỳ chi nhánh nào khác có thể có lợi ích vật chất, quan hệ pháp lý hoặc thỏa thuận liên quan đến giao dịch trên nền tảng giao dịch hoặc trong Trang tổng quan hoặc lợi ích vật chất, quan hệ pháp lý hoặc thỏa thuận mâu thuẫn với lợi ích của Khách hàng. Ví dụ, Công ty có thể:

a) hoạt động như một đối tác đối với bất kỳ tài sản nào;

b) đề nghị một đối tác khác của Công ty làm đối tác cho hoạt động kinh doanh;

c) đưa ra các đề xuất và cung cấp dịch vụ cho các đối tác của mình hoặc các khách hàng khác của Công ty liên quan đến tài sản mà họ quan tâm, mặc dù thực tế là điều này mâu thuẫn với lợi ích của Khách hàng.

10. Khách hàng đồng ý và cho phép Công ty hành động đối với Khách hàng và đối với Khách hàng khi Công ty thấy thích hợp, bất chấp xung đột lợi ích tiềm ẩn hoặc sự tồn tại của một số lợi ích quan trọng đối với bất kỳ giao dịch nào trên thiết bị đầu cuối giao dịch hoặc trong Trang tổng quan mà không cần thông báo trước của Khách hàng. Sự tồn tại của xung đột lợi ích hoặc lợi ích vật chất liên quan đến bất kỳ giao dịch nào trên thiết bị đầu cuối giao dịch hoặc trong Bảng điều khiển không được ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng của nhân viên Công ty. Đôi khi, Công ty có thể thay mặt Khách hàng đại diện cho các bên mà Công ty hoặc bất kỳ bên liên quan nào của Công ty có thỏa thuận nhận hàng hóa hoặc dịch vụ. Công ty đảm bảo rằng các thỏa thuận này được thực hiện càng nhiều càng tốt vì lợi ích của Khách hàng, ví dụ: các thỏa thuận này giúp khách hàng có thể truy cập thông tin và các dịch vụ khác mà nếu không thì không thể truy cập được.

11. Nếu một tòa án có thẩm quyền thích hợp tuyên bố bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận (hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ điều khoản nào) vô hiệu, thì điều khoản đó sẽ được coi là một phần riêng biệt của Thỏa thuận và điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của phần còn lại của Thỏa thuận.

12. Công ty có thể tạm dừng các dịch vụ cho Khách hàng bất kỳ lúc nào (không cần thông báo trước cho Khách hàng).

13. Trong các tình huống không được mô tả trong Thỏa thuận, Công ty sẽ hành động theo các thông lệ tốt nhất của thị trường dựa trên các nguyên tắc trung thực và công bằng.

14. Công ty có thể chuẩn bị và sử dụng các văn bản của Thỏa thuận và các phụ lục của Thỏa thuận bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Nếu có mâu thuẫn giữa văn bản của Thỏa thuận này và các phụ lục của nó bằng tiếng Anh và các văn bản tương ứng bằng các ngôn ngữ khác thì văn bản bằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. Văn bản của Thỏa thuận được công bố trên trang web của Công ty sẽ chiếm ưu thế so với văn bản của Thỏa thuận được xuất bản ở nơi khác.

15. Khách hàng chỉ được cấp quyền hạn chế và không độc quyền để sử dụng Trạm giao dịch cho các mục đích được quy định trong Thỏa thuận này. Nếu Thỏa thuận bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, thì quyền của Khách hàng trong việc sử dụng Trạm giao dịch được quy định trong điều khoản này sẽ bị chấm dứt tại thời điểm chấm dứt Thỏa thuận.

16. Khách hàng đồng ý rằng Công ty không thể đảm bảo hoạt động liên tục không bị gián đoạn và ổn định về mặt kỹ thuật của Trạm giao dịch, và do đó Khách hàng chấp nhận phần mềm này. Công ty không chịu trách nhiệm với Khách hàng về các lỗi kỹ thuật trong hoạt động của Trạm giao dịch.

17. Tất cả các điều khoản được sử dụng trong Thỏa thuận này và các phần không thể tách rời của nó, cho dù chúng là ký tự viết hoa hay viết thường, đều sẽ có tầm quan trọng như nhau, trừ khi thực chất nghĩa vụ có những quy định khác.

Quyền và nghĩa vụ

1. Khách hàng có quyền:

1.1. cung cấp cho Công ty lệnh tiến hành Hoạt động thông qua Trang web;

1.2. nếu có bất kỳ tình huống tranh chấp nào xảy ra, hãy đưa ra yêu cầu chính thức bằng thư chính thức hoặc qua email tới các chi tiết được Công ty chỉ định trên Trang web.

1.3. đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này, trong trường hợp không có khoản nợ nào đối với Công ty.

2. Khách hàng có nghĩa vụ:

2.1. tuân thủ các quy định của Thỏa thuận này khi nhận Dịch vụ và tiến hành các Hoạt động trên Trang web;

2.2. tự chịu trách nhiệm về tất cả các hành động hoặc thiếu sót do Khách hàng hoặc các bên thứ ba khác sử dụng tên người dùng và mật khẩu liên quan đến tên người dùng và mật khẩu của Khách hàng để truy cập vào Trang web hoặc nền tảng trên Trang web;

2.3. chịu trách nhiệm độc quyền về tất cả các hành động và sự thiếu sót của Khách hàng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các lệnh thực hiện Hoạt động trên Trang web;

2.4. tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chiến lược và xem xét các rủi ro có thể xảy ra từ Hoạt động hoặc nhận Dịch vụ;

2.5. hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin nhận được từ Công ty và chấp nhận rủi ro có thể xảy ra tổn thất tài chính của Khách hàng hoặc Công ty do các bên thứ ba truy cập trái phép vào Tài khoản của Khách hàng;

2.6. thông báo cho Công ty về bất kỳ thay đổi nào về chi tiết liên hệ của Khách hàng trong vòng bảy (7) ngày theo lịch kể từ thời điểm có những thay đổi đó qua thư chính thức hoặc email;

2.7. để đăng ký trên Trang web chỉ một (1) Tài khoản. Nếu có thông báo rằng Khách hàng có nhiều Tài khoản, việc cung cấp Dịch vụ sẽ bị hủy bỏ và các Dịch vụ khác sẽ không được thực hiện. Công ty có quyền phong tỏa tất cả các Tài khoản của Khách hàng và tiền của Khách hàng có trong đó sẽ không được coi là nghĩa vụ của Công ty đối với việc rút tiền có lợi cho Khách hàng.

2.8. chỉ hoạt động với Cloudex.asia và chỉ quảng bá các sản phẩm Cloudex.asia sau khi trở thành đối tác Liên kết của Cloudex.asia , làm việc với các công ty cạnh tranh khác và quảng cáo các sản phẩm khác có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm của Cloudex.asia bị nghiêm cấm. Người dùng đồng ý rằng việc tham gia vào các hoạt động không tuân thủ như vậy có nghĩa là người dùng đã vi phạm thỏa thuận đối tác giữa Cloudex.asia và người dùng. Do đó, việc cung cấp Dịch vụ và các chương trình Liên kết sẽ bị hủy bỏ và các dịch vụ và chương trình Liên kết khác sẽ không được thực hiện. Công ty có quyền khóa tất cả các Tài khoản của Khách hàng và tiền của Khách hàng cũng như các khoản hoa hồng có trong đó sẽ không được coi là nghĩa vụ của Công ty đối với việc rút tiền hoặc thanh toán có lợi cho Khách hàng.

3. Công ty có quyền:

3.1. nếu Khách hàng vi phạm một hoặc một số điều khoản của Thỏa thuận này để xem xét giá trị các nghĩa vụ của Công ty đối với Khách hàng, với việc sửa chữa đối với mục đăng ký Hoạt động của Khách hàng có liên quan;

3.2. đình chỉ việc cung cấp Dịch vụ bất kỳ lúc nào và không có bất kỳ giải thích nào cho Khách hàng;

3.3. để đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng bằng bất kỳ phương tiện nào có sẵn cho Công ty trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Thỏa thuận này;

3.4. để thay đổi, thêm hoặc đặt làm mặc định tỷ lệ hoàn trả quyền chọn, tỷ suất lợi nhuận, khả năng có được loại quyền chọn, số tiền quyền chọn tối thiểu và / hoặc tối đa, thời gian hết hạn có thể xảy ra cho một, một số hoặc tất cả các tài sản. Công ty có quyền giới hạn số lượng quyền chọn mua tối đa cho bất kỳ khung thời gian nào xuất hiện trên nền tảng giao dịch (1 phút, 1 giờ, 1 ngày theo lịch hoặc bất kỳ khung thời gian nào khác). Khách hàng đồng ý rằng giá quyền chọn, lợi nhuận, báo giá, số tiền tối thiểu hoặc tối đa của quyền chọn và các đặc điểm khác có thể khác nhau đối với các Khách hàng khác nhau;

3.5. liên hệ với Khách hàng nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này, đặc biệt, để chắc chắn về ý định của Khách hàng liên quan đến hành động của Khách hàng trên Tài khoản của Khách hàng;

3.6. sửa đổi hoặc đổi tên bất kỳ phần, điều, khoản và từ ngữ nào của Thỏa thuận hoặc Điều khoản này và Công ty không có nghĩa vụ thông báo cho Khách hàng về những thay đổi đó;

3.7. nếu có bất kỳ nguyên nhân khách quan nào, Công ty có quyền tạm ngừng cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng;

3.8. để sửa đổi quy mô giá trị các nghĩa vụ của Công ty có lợi cho Khách hàng, nếu Hoạt động được thực hiện trên Trang web không được Thỏa thuận này tôn trọng;

3.9. tham gia với các bên thứ ba để cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận này, với điều kiện là họ hoàn toàn chịu trách nhiệm của Công ty là giữ bí mật tuyệt đối tất cả thông tin nhận được từ Khách hàng;

3.10. nếu Khách hàng không thực hiện Hoạt động trong ba (3) tháng, do đó, Khách hàng đã không thông báo bằng văn bản cho Công ty về việc chấm dứt Thỏa thuận này và Tài khoản của Khách hàng, để yêu cầu Khách hàng khôi phục chi phí phục vụ Tài khoản của Khách hàng với số tiền là năm mươi (50) Đô la Mỹ mỗi tháng trong trường hợp có sẵn trong Tài khoản của Khách hàng với số tiền ít nhất là số tiền tương ứng không thể bàn cãi và không chấp nhận xóa số tiền nói trên khỏi Tài khoản của Khách hàng mà không cần thông báo trước;

3.11. chấp nhận hướng dẫn của Khách hàng để tham gia một Hoạt động. Nếu Công ty từ chối tham gia một Hoạt động được đề xuất, Công ty sẽ không có nghĩa vụ phải đưa ra lý do nhưng Công ty sẽ thông báo ngay cho Khách hàng theo đó;

3.12. không chấp nhận các khoản tiền do Khách hàng gửi và / hoặc hủy các khoản tiền gửi của Khách hàng khi Khách hàng gửi từ 3.000 đô la trở lên hoặc nếu Khách hàng thực hiện hơn 10 khoản tiền gửi riêng biệt vào Tài khoản của Khách hàng và Công ty không thể xác minh chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Khách hàng hoặc không thể xác minh bất kỳ điều gì khác phương thức thanh toán được sử dụng. Trong trường hợp các khoản tiền gửi bị hủy và nếu cơ quan giám sát không tịch thu tiền của Khách hàng vì lý do nghi ngờ rửa tiền hoặc vì bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khác, tiền của Khách hàng sẽ được trả lại vào tài khoản ngân hàng đã nhận ban đầu. Nếu Khách hàng không thực hiện bất kỳ Hoạt động nào sau khi gửi tiền vào Tài khoản của Khách hàng và sau đó gửi yêu cầu rút tiền, Công ty có thể nhận ra hoạt động đó là một nỗ lực rửa tiền;

3.13. hủy thanh toán cho Khách hàng với việc trả lại số tiền trong Tài khoản của Khách hàng nếu Khách hàng có bất kỳ sự cố kỹ thuật nào trong hệ thống thanh toán. Ngoài khoản thanh toán nói trên, Công ty có thể bị hủy nếu việc thanh toán đó được tiết lộ do lỗi phần mềm. Việc Khách hàng thiếu kiến thức về lỗi phần mềm không ảnh hưởng đến quyết định của Công ty. Vì mục đích xác minh kỹ thuật, Tài khoản của Khách hàng có thể tạm thời bị đóng băng;

3.14. khấu trừ hoa hồng lên đến 20% từ số tiền rút nếu doanh số giao dịch trên Tài khoản của Khách hàng nhỏ hơn số tiền đã gửi để loại trừ khả năng gian lận trực tuyến và trang trải chi phí giao dịch;

3.15. để nhận biết Tài khoản của Khách hàng không hoạt động và xem xét các vấn đề về hoàn trả tiền mặt trên cơ sở cá nhân nếu Khách hàng không đến Tài khoản quá 185 ngày theo lịch;

3.16. liên quan đến bất kỳ trường hợp và tình huống nào không được đề cập trong Thỏa thuận này, Công ty có quyền hành động theo quyết định của riêng mình phù hợp với phong tục kinh doanh và thông lệ hiện có.

5. Nghĩa vụ của Công ty:

5.1. phù hợp với các quy định của Thỏa thuận này để cung cấp cho Khách hàng Dịch vụ trên Trang web;

5.2. để tuân thủ các quy định của Thỏa thuận này.

Scroll to Top